Спорт за всяко дете „Fit Kids“

Проект по програма Еразъм+ Спорт
622067-EPP-1-2020-1-SI-SPO-SCP

Проучване

Проучване чрез онлайн анкета сред учители и треньори на деца със специални потребности, за да се идентифицират пречките пред участието, проблемите при извършване на физическа активност, възгледите им за спорта и здравословните проблеми, които възникват поради липса на физическа активност.

РАЗВИТИЕ

По време на проекта партньорите си сътрудничиха за създаването на различни инструменти за повишаване на нивото на спортна активност на деца със специални потребности. Разработените програми следваха модулен подход, за да отговорят на специфичните нужди на децата със специални потребности.

СПОРТ

Проект "Fit Kids" е разработен с цел насърчаване на спорта за деца със специални потребности. Организирани бяха спортни събития във всички държави партньори по проекта, за да се популяризира разработената спортна програма и други резултати, които могат да се използват за повишаване на нивото на физическа активност на децата.

Финансиране

Проект „Fit Kids“ е осъществен с безвъзмездната помощ на програма „Еразъм+“, която ни осигури частично финансиране за реализацията на този проект. Благодарим и на всички доброволци от спортни организации, които участваха в реализацията на проекта. Членовете на различни организации ни помогнаха в създаването иприлагането на най-добрите спортни инструменти.

За проекта

Проектът „Fit Kids“ насърчава социалното включване и равните възможности. Основната цел на този проект е да се разработи модулна методика за физическо възпитание и спорт, включваща спортни дейности, спортни игри и физическа активност за деца и младежи с интелектуални затруднения и проблеми в развитието. Партньорите по проекта си сътрудничеха и обменяха знания за създаване на инструменти за повишаване на капацитета на учителите и младежките работници, за повишаване на нивото на физическа активност на децата със специални потребности.

Искате ли да приложите инструментите на спортния проект?

Новини по проекта

See all our news